חוברת מס' 2

כל אדם נברא בצלם; צניעות בעבודת השוטר; שימוש בכוחנות; השוטר כשליח ציבור